Teeuwissen: ‘Preventief onderhoud olieafscheider is een must’

Familiebedrijf Teeuwissen is onder meer gespecialiseerd in onderhoud, inspectie en de reparatie of vervanging van olieafscheidingsinstallaties. De wetgeving op het gebied van rioolonderhoud is aan veranderingen onderhevig. Op hun stand op de Tankstation Vakbeurs geeft de onderneming advies waarmee het risico op milieu- en bodemverontreiniging tot het minimum beperkt kan worden.

Afvalwater wordt door de olieafscheider geleid via een stelsel van kolken en goten die in een vloeistofdichte vloer liggen. Bij het lozen op het oppervlaktewater kan er voor minerale olie een lozingseis gelden van 20 mg/l. Dit is alleen te bereiken met toepassing van een coalescentiefilter. Bij lozing op het riool geldt in de meeste gevallen een norm van 200 mg/l olie GC in het te lozen afvalwater (effluent) op het vuilwaterriool. Datzelfde geldt voor de parameter zwevende stof (onopgeloste bestanddelen) waar vaak een lozingseis geldt van 300 mg/l. De zorg is dat de olieafscheider en de slibvangput adequaat functioneert, zodat de concentratie minerale olie en zwevende stof in het effluent onder de gestelde waarde blijft.

De eigenaar/gebruiker moet ervoor zorgen dat het afvalwater altijd bemonsterd kan worden door het bevoegd gezag. Hiervoor dient er een controlevoorziening aanwezig te zijn. Het bemonsteren moet mogelijk zijn in de afvalwaterstroom (effluent) na de olieafscheider voordat vermenging met andere afvalwaterstromen plaatsvindt. Is de slib- en olieconcentratie hoger dan de toegestane waarden, dan is het risico groot dat niet aan de lozingseisen voldaan wordt. Bij een controle van de Omgevingsdienst wordt zulke situatie als een overtreding genoteerd. Goed onderhoud en regelmatig controle (in de vorm van een halfjaarlijkse inspectie) is dan ook een must.

Halfjaarlijkse inspectie

Het Activiteitenbesluit geeft aan dat het onderhoud moet worden uitgevoerd conform NEN-EN 858/2 bestaande uit een halfjaarlijkse inspectie (met onder andere een olie- en sliblaagmeting), het op afroep ledigen van de olieafscheider (inclusief afvoerpunten) en een vijfjaarlijkse inspectie van de olieafscheider. Laatstgenoemde inspectie omvat een uitgebreide inspectie in de slibvangput, olieafscheider en controleput. Van de uitgevoerde controle behoort de opdrachtgever een inspectierapport te archiveren.

Als bij de halfjaarlijkse inspectie blijkt dat de slibvangput voor de helft gevuld is met slib en/of dat tachtig procent van het opvangvolume (olie-verzameld vermogen) in de olieafscheider is bereikt, dan moet de olieafscheider geleegd worden. In de wetgeving staat echter niets vermeld over de afvoerpunten (goot/zandvanger wasstraat/wasboxen). In de praktijk zijn deze afvoerpunten vaak eerder aan een lediging toe dan de olieafscheiders. Deze worden dan veelal op route geledigd zonder de olieafscheider. Dit is kostenbesparend voor de klant en levert tevens meerdere voordelen op. Denk dan aan minder tonnage inname afvalstof, een vermindering van vervoersbewegingen wat voor een vermindering van de CO2 uitstoot zorgt.

KIWA

De vijfjaarlijkse uitgebreide inspectie bestaat uit het ledigen en uitgebreid inspecteren van de olieafscheider. Indien gewenst, kan het leidingwerk gelijktijdig worden getest op lekdichtheid. Dit is nu nog niet verplicht, maar het is wel wenselijk en aan te raden. Mocht er sprake zijn van een eventuele bodemverontreiniging dan ligt de verantwoordelijkheid bij de eigenaar en/of gebruiker. Met ingang van het BAL-besluit moeten ook de ontvangstpunten en leidingen worden geïnspecteerd. (BAL staat voor Besluit activiteiten leefomgeving.) Momenteel is nog onduidelijk wanneer dit besluit zal worden ingevoerd. De verwachting is medio 2021 of later.

Teeuwissen kan deze periodieke inspectie uitvoeren volgens de beoordelingsrichtlijn BRL-K915/3 van KIWA. De klant ontvangt hiervan een eindrapportage inclusief KIWA certificaat. KIWA controleert het bedrijf in het veld op basis van de hiervoor genoemde norm om zodoende de kwaliteit op een hoog niveau te houden. Indien gebreken worden geconstateerd, kan het bedrijf zorgdragen voor herstel en herkeuring. In het uiterste geval kan de installatie vervangen worden. Op de Tankstation Vakbeurs kunnen bezoekers met hun vragen over dit onderwerp terecht op de stand van Teeuwissen.

Auteur: Frank van de Ven

Frank van de Ven is journalist voor vakblad CarwashPro. Daarnaast schrijft hij regelmatig voor vakblad TankPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.